De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) kent 4 prioriteiten:
 • klimaatadaptie en energietransitie
 • duurzaam economisch groeipotentieel
 • sterke en gezonde steden en regio’s
 • toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied
De nationale belangen in de NOVI:
 • bevorderen van een duurzame ontwikkeling van Nederland als geheel en van alle onderdelen van de fysieke leefomgeving;
 • realiseren van een goede fysieke leefomgevingskwaliteit;
 • waarborgen en versterken van grensoverschrijdende en internationale relaties;
 • waarborgen en bevorderen van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving;
 • zorg dragen voor een woningvoorraad die aansluit op de woonbehoeften;
 • waarborgen en realiseren van een veilig, robuust en duurzaam mobiliteitssysteem;
 • in stand houden en ontwikkelen van de hoofdinfrastructuur voor mobiliteit;
 • waarborgen van een goede toegankelijkheid van de leefomgeving;
 • zorgdragen voor nationale veiligheid en ruimte bieden voor militaire activteiten;
 • beperken van klimaatverandering;
 • een betrouwbare, betaalbare en veilige energievoorziening, die in 2050 CO2-arm is, en de daarbij benodigde hoofdinfrastructuur;
 • waarborgen van de hoofdinfrastructuur voor transport van stoffen via (buis)leidingen;
 • realiseren van een toekomstbestendige, circulaire economie;
 • waarborgen van de waterveiligheid en de klimaatbestendigheid (inclusief vitale infrastructuur voor water en mobiliteit)
 • waarborgen van een goede waterkwaliteit, duurzame drinkwatervoorziening en voldoende beschikbaarheid van zoetwater;
 • waarborgen en versterken van een onaantrekkelijk ruimtelijk-economisch vestigingsklimaat;
 • realiseren en behouden van een kwalitatief hoogwaardige digitale connectiviteit;
 • ontwikkelen van een duurzame landbouw voor voedsel en agroproductie;
 • behouden en versterken van een cultureel erfgoed en landschappelijk en natuurlijke kwaliteiten van (inter)nationaal belang;
 • verbeteren en beschermen van de biodiversiteit;
 • ontwikkelen van een duurzame visserij
Lees meer in de afspraken die zijn gemaakt (datum 3 maart 2021).