De ontwikkelingen rondom stikstof zijn in volle gang. In politiek opzicht krijgt dit onderwerp momenteel de volle aandacht: boeren die moeten worden uitgekocht of onteigend, het is nogal wat. De overheid (en Rabobank) die jarenlang boeren heeft aangemoedigd groot te denken en te handelen en volop te investeren in grote stallen en bedrijven, doet nu het omgekeerde. We gaan nogal respectloos om met de agrarische sector. Met name de ongenuanceerde beeldvorming en framing ‘boeren als grote vervuilers’ zijn nogal storend en hypocriet. De rijksoverheid is erg onbetrouwbaar gebleken en het is voor een boer lastig om daar je bedrijfsvoering op af te stemmen.

In een brief van 1 april 2022 geeft de minister van Stikstof en Natuur de wetgevingsagenda aan. Hierin staat in het onderdeel ’transititie landelijk gebied’ dat de in de ‘Wet stikstofreductie en natuurverbetering’ voorziene omgevingswaarde voor stikstof naar voren wordt gehaald. De doelstelling is voorzien in 2030 in plaats van 2035. Naar verwachting komt er in de eerste helft van 2023 een wetsvoorstel. De doelstelling zal via een AmvB uiteindelijk in het omgevingsplan terecht moeten komen als verplichte doelstelling voor de gemeente.

Ook op het gebied van mestwetgeving komen nieuwe wetsvoorstellen. Deze dienen volgens de minister ter implementatie van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. De minister schrijft: “Naar verwachting zal dit voorjaar een brief naar uw kamer worden gezonden over de wetgevingsagenda voor het stapsgewijs realiseren van het herziene mestbeleid. Daarin zal ook worden ingegaan op de wetgeving die uw kamer in het kader van die herziening en ter implementatie (…) tegemoet kan zien. (…)”. Lees meer in de brief.