Nationale Omgevingsvisie – stand van zaken uitvoering

Op 7 juni 2021 heeft de minister per brief een tussenstand gegeven over de beleidsuitvoering van de gewenste leefomgevingskwaliteit uit de Nationale Omgevingsvisie. Volgens de minister heeft de Covid-19 crisis de bestaande problematiek in gebieden en grote steden waar de leefbaarheid al onder druk stond verergerd. Volgens de brief heeft Corona de vitaliteit van de middelgrote steden ondermijnt. Corona heeft leegstand verergert en trends versterkt zoals online-winkelen en thuiswerken. Volgens mij is dat niet het effect van Corona, maar het effect van onze (extreme) reactie op het virus: lockdowns en als gevolg daarvan gedwongen sluitingen van winkels en horeca.

Andere onderwerpen die de minister bespreekt: klimaatadaptie, stikstof en de bouw van woningen, energietransitie, landelijk gebied en bouw van woningen.

Nationale Omgevingsvisie – de hoofdlijnen

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) kent 4 prioriteiten:

 • klimaatadaptie en energietransitie
 • duurzaam economisch groeipotentieel
 • sterke en gezonde steden en regio’s
 • toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

De nationale belangen in de NOVI:

 • bevorderen van een duurzame ontwikkeling van Nederland als geheel en van alle onderdelen van de fysieke leefomgeving;
 • realiseren van een goede fysieke leefomgevingskwaliteit;
 • waarborgen en versterken van grensoverschrijdende en internationale relaties;
 • waarborgen en bevorderen van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving;
 • zorg dragen voor een woningvoorraad die aansluit op de woonbehoeften;
 • waarborgen en realiseren van een veilig, robuust en duurzaam mobiliteitssysteem;
 • in stand houden en ontwikkelen van de hoofdinfrastructuur voor mobiliteit;
 • waarborgen van een goede toegankelijkheid van de leefomgeving;
 • zorgdragen voor nationale veiligheid en ruimte bieden voor militaire activteiten;
 • beperken van klimaatverandering;
 • een betrouwbare, betaalbare en veilige energievoorziening, die in 2050 CO2-arm is, en de daarbij benodigde hoofdinfrastructuur;
 • waarborgen van de hoofdinfrastructuur voor transport van stoffen via (buis)leidingen;
 • realiseren van een toekomstbestendige, circulaire economie;
 • waarborgen van de waterveiligheid en de klimaatbestendigheid (inclusief vitale infrastructuur voor water en mobiliteit)
 • waarborgen van een goede waterkwaliteit, duurzame drinkwatervoorziening en voldoende beschikbaarheid van zoetwater;
 • waarborgen en versterken van een onaantrekkelijk ruimtelijk-economisch vestigingsklimaat;
 • realiseren en behouden van een kwalitatief hoogwaardige digitale connectiviteit;
 • ontwikkelen van een duurzame landbouw voor voedsel en agroproductie;
 • behouden en versterken van een cultureel erfgoed en landschappelijk en natuurlijke kwaliteiten van (inter)nationaal belang;
 • verbeteren en beschermen van de biodiversiteit;
 • ontwikkelen van een duurzame visserij

Lees meer in de afspraken die zijn gemaakt (datum 3 maart 2021).