Home

Omgevingsplan in het kort

Het omgevingsplan vervangt vanaf 1 januari 2022 het huidige bestemmingsplan. De Omgevingswet schrijft voor dat alle regels over de fysieke leefomgeving bijeen worden gebracht in een gebiedsdekkend omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Deze regels dienen de doelen die in artikel 1.3 van de Omgevingswet (Ow) zijn geformuleerd. Artikel 1.2 van de Ow bepaalt dat de wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Daarnaast gaan er werkingsgebieden gelden waaraan de regels zijn gekoppeld.

Wat is de fysieke leefomgeving? Zaken als bouwen, infrastructuur, bodem, cultureel erfgoed en lucht worden er in ieder geval onder begrepen. Zie de opsomming in artikel 1.2 Ow. Het is geen uitputtende opsomming, er kunnen dus ook andere zaken onder vallen, zoals gezondheid. Wat het omgevingsplan regelt is in elk geval breder dan het aspect een goede ruimtelijke ordening uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Als algemene begrenzing geldt dat deze gericht moeten zijn op de hoofddoelen van de Omgevingswet.