Bestaand RO-beleid – De meeste gemeenten hanteren beleid over de uitleg van juridische begrippen of bevoegdheden uit de Wro of Wabo en toepassing in de praktijk. Dat kan dakkapellenbeleid zijn, Nota dakopbouwen, planologisch afwijkingsbeleid, Nota ruimtelijke ordeningsbeleid, er zijn allerlei benamingen in omloop. Het kan ook meer algemeen RO-beleid zijn. Het zijn toetsingskaders voor de praktijk. We komen allerlei varianten tegen.

STAP 1Welk etiket plak je erop? Belangrijk is om te kijken wat de juridische status is van het beleid. Zijn het beleidsregels in de zin van artikel 1:3, lid 4 Awb? Of is het meer een algemeen visiedocument? In de praktijk is dit onderscheid niet altijd even helder.

Er zijn documenten die aangemerkt kunnen worden als beleidsregels in de zin van de Awb. Onder de Omgevingswet kunnen dergelijke beleidsregels in een Programma worden geplaatst of omgezet worden naar beleidsregels onder de Omgevingswet. Wat te doen?

In Planologisch kruimelbeleid bijvoorbeeld zitten vaak beleidsregels in de zin van de Awb. Heel specifiek wordt aangegeven onder welke omstandigheden medewerking kan worden verleend.

STAP 2Is het beleid nog relevant? Belangrijk is om te kijken of het beleid nog relevant is bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. De planologische kruimelregeling uit het Bor (artikel 4, bijlage II) bijvoorbeeld vervalt onder de Omgevingswet. Volgens de wetgever was een belangrijke reden voor deze regeling dat de reguliere procedure gevolgd kon worden. Onder de Omgevingswet is die korte procedure standaard. De juridische basis vervalt weliswaar, maar de inhoud kan nog steeds wel bruikbaar zijn. Zie STAP 3.

STAP 3 – Nieuw deel omgevingsplan De gemeente kan ervoor kiezen om de regels van het huidige artikel 4, bijlage II Bor op te nemen in het nieuwe omgevingsplan. Bijvoorbeeld als afwijkingsregels. Via een ‘binnenplans’ omgevingsvergunningstelsel. Het huidige kruimelbeleid kan dan in principe – na een inhoudelijke update – weer gebruikt worden. De beleidsregels kunnen als verwijzing worden opgenomen in de regels.

Voor bestaand RO-beleid dat niet als beleidsregel wordt aangemerkt kan gekozen worden om het op te nemen als Programma. Dat wordt behandeld in het volgende blog (deel 2).

___________________________________________________________________________________

Met een StartOmgevingsplan klaar voor de Omgevingswet!

  • 90% is gereed, de gemeente doet de rest
  • aanlevering in software
  • bespaart tijd
  • geen aanbesteding nodig
  • begeleiding door ervaren planoloog of omgevingsjurist

Meld je gemeente uiterlijk 31 maart 2023 aan en profiteer!

Meer weten? Bel 010 – 307 2273 (vraag naar Marian Harberink of Niels Willemsen)

bestaand RO-beleid