In een brief van 16 december 2021 informeert het Ministerie van BZK over de haalbaarheid over de Wet kwaliteitsboring voor het bouwen (Wkb). Het advies van alle betrokken partijen in de monitoringsgroep is volgens de brief om nog niet het definitieve besluit te nemen voor inwerkingtreding op 1 juli 2022. Aangegeven wordt dat dit in maart 2022 zal plaatsvinden.  Daarnaast wordt het volgende aangegeven dat belangrijk is voor de uitvoeringspraktijk:

Met de VNG deel ik de mening dat de bouw- en sloopveiligheid in de Omgevingswet en de daaronder hangende besluiten nog niet helemaal goed is geregeld. (…) Met het opknippen van de bouwvergunning in een vergunning met het oog op technische bouwkwaliteit en een vergunning met het oog op de regels uit het omgevingsplan, is ook dit onderwerp deels geregeld in het Bouwbesluit leefomgeving (Bbl) waarbij het voornamelijk gaat om regels met het oogmerk veiligheid en gezondheid en daarmee samenhangende hinderaspecten en deels geregeld in de zogenoemde Bruidsschat van het omgevingsplan waar ook hinderaspecten en het voorkomen van schade bij belendende gebouwen worden geregeld (artikel 22.6 Bruidsschat). Bij nader inzien blijkt het voor een goede naleving en handhaving nadelig om deze onderwerpen uit elkaar te trekken en deels in het omgevingsplan en deels in het Bbl te regelen. (…) Verder is vastgesteld dat de figuur van een vergunning niet het meest geschikte instrument is voor een goede naleving en handhaving van de bouw- en sloopveiligheidsregels. (…)

Gelet op het bovenstaande ben ik voornemens zo spoedig mogelijk de volgende verbeteringen door te voeren: 

  • De regels voor bouw- en sloopveiligheid samenbrengen op één plaats in het Bbl. (…).” Lees meer in de brief.

Noot MH: waarschijnlijk wordt de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld tot 1 na 1 juli 2022. In maart 2022 zal hierover nader worden bericht door het Ministerie.