Bij het verlenen van omgevingsvergunningen of bij toetsing van een bouwplan aan een bestemmingsplan speelt dit vaak. Wat telt: de kadastrale perceelsgrens of de feitelijke perceelsgrens? En hoe zit dat bij de Omgevingswet? Eerst maar eens de situatie onder de Wro en Wabo. De Afdeling geeft in een uitspraak van 26 januari 2022 het volgende aan:

Bij de vaststelling van de omvang van een bouwperceel is de actuele situatie bepalend, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van kadastrale percelen. In afwijking van dit uitgangspunt kan een wijziging in eigendomsverhouding, die na vaststelling van het bestemmingsplan is ontstaan, van belang zijn voor de vraag of de omvang van het bouwperceel is gewijzigd. De Afdeling stelt vast dat tussen partijen in geschil is of de kadastrale perceelsgrens nabij de uitbouw een juiste weergave is van de eigendomsverhoudingen (…). De vraag of de kadastrale perceelsgrens door verjaring is gewijzigd is een kwestie van privaatrechtelijke aard die in deze procedure over het bouwplan niet ter beoordeling staat. Deze vraag is aan de burgerlijke rechter voorgelegd (…) en omdat de burgerlijke rechter zal moeten beoordelen of de eigendomsverhoudingen zijn gewijzigd, maakt de enkele aanwezigheid van objecten die behoren bij het aangrenzende perceel en die in afwijking van de kadastrale grenzen zijn geplaatst, niet dat het kadastrale perceel niet langer als de actuele situatie heeft te gelden. (…).”

Onder het stelsel van de Omgevingswet wordt gebruik gemaakt van verschillende begrippen die te maken hebben met de opdeling van gronden:

  • kavel: een aaneengesloten oppervlakte gronden van een eigenaar, omgeving door gronden van andere eigenaren of door openbare wegen of spoorwegen, of door niet overschrijdbare waterlopen. (Zie Omgevingswet).
  • bouwwerkperceel: perceel dat als uitgangspunt dient bij het toetsen van een bouwwerk aan de regels van dit besluit (zie Besluit bouwwerken leefomgeving)

Belangrijk is om de begrippen te zien in de context van de AmvB of wet waarin ze voorkomen. De begrippen die in de Omgevingswet staan gelden bij inwerkingtreding van de Omgevingswet ook rechtstreeks voor het omgevingsplan. Besef dus dat je in het omgevingsplan geen begrippen moet opnemen die hier afbreuk aan doen of een andere uitleg geven.