Bij het opstellen van omgevingsvisies krijgen gemeenten te maken met de Regionale Energiestrategie (RES). Op regionaal niveau zijn zoekgebieden aangewezen waarin onder bepaalde voorwaarden grote windturbines geplaatst mogen worden of windparken. In bepaalde locaties mogen weer zonnevelden gesitueerd worden. Deze zoekgebieden worden vervolgens vertaald naar het omgevingsplan. De zoekgebieden kunnen gemeentegrenzen overschrijden. zoekgebieden RES

Op lokaal niveau komen allerlei initiatieven binnen bij gemeenten waarbij de koek verdeeld moet worden in deze gebieden. Energie is een onderwerp dat ook op politiek niveau gevoelig ligt. Behalve de idioot hoge tarieven van dit moment die we allemaal in onze portemonnee voelen, hebben grote windturbines ook grote gevolgen voor ons landschap. Dus ook vanuit de bevolking is er veel weerstand, ondanks dat veel mensen denk ik niet tegen de energietransitie zijn. Wel geldt NYMBY.

Een interessante uitspraak van de Afdeling van 23 maart 2022 laat zien dat het niet verstandig is af te wijken van de grenzen van zoekgebieden, zonder uitvoerig onderzoek. Of het nu om zoekgebieden gaat van de RES of andere zoekgebieden. Dit zal ook bij het opstellen van omgevingsplannen gaan spelen. De druk op het buitengebied vanwege de energietransitie is heel erg groot. In dit geval gaat het om de realisatie van een zonnepark van zo’n kleine 6 hectare voor 25 jaar.

Appellanten voeren in beroep aan dat het zonnepark wordt gesitueerd in een beekdallandschap met waarden. Volgens de gemeente valt maar een klein deel in het beekdallandschap en buiten het zoekgebied. Als er onderzoek plaatsvindt naar aanwezige natuur- en landschapswaarden in het gebied kan er volgens de gemeente in beginsel worden meegewerkt met een omgevingsvergunning.

De Afdeling zegt er het volgende over: “dat de strook in het beeklandschap, waar een deel van het zonnepark is voorzien, niet behoort tot het bestaande zoekgebied voor zonneparken. De strook is ook niet na de inventarisatie in 2018 alsnog aangewezen als en toegevoegd aan het zoekgebied voor zonneparken. Weliswaar is volgens het college door een ecoloog geconstateerd dat de betreffende strook niet de gebiedskenmerken heeft van een beekdallandschap, (…) maar daarvan is geen verslag of rapport opgesteld dat ten grondslag is gelegd aan het besluit tot vergunningverlening. Lees meer in r.o. 5.3.


Op 1 januari 2023 moet de gemeente het omgevingsplan kunnen wijzigen. Is jouw afdeling al goed voorbereid?

Ben je RO-medewerker bij een gemeente en heb je weinig tijd voor het omgevingsplan? Het is belangrijk goed na te denken over een goede juridische structuur en samenhang. Besteed niet alles uit, maar denk zelf ook na over de consequenties van keuzes. Of over de praktische toepassing binnen de gemeente. Dat is niet eenvoudig, de gelaagdheid van een omgevingsplan is enorm. Wij hebben al meer dan twee jaar voorwerk gedaan en hebben ons door alle milieulagen en wetgeving geworsteld en nagedacht over een goed juridisch basiscasco en een basisset regels. Bel 010 – 307 2273 voor meer informatie en de mogelijkheden