Gezondheid

Gezondheid in het omgevingsplangezondheid in omgevingsplan

Gezondheid wordt expliciet genoemd in de Omgevingswet als onderdeel van het afwegingskader ‘een veilige en gezonde fysieke leefomgeving’. Van belang is om hierbij uit te gaan van Positieve Gezondheid. Dat is meer dan de afwezigheid van ziekte. Gezondheid is een breed begrip en om die reden lastig praktische toe te passen in het omgevingsplan. Het begrip bestaat in de fysieke leefomgeving grofweg uit twee grote componenten:

  • gezondheidsbevordering: de mens centraal stellen als gebruiker van de fysieke leefomgeving door bijvoorbeeld beweging te stimuleren in de openbare ruimte en 5 km steden ontwerpen.
  • gezondheidsbescherming: de fysieke leefomgeving kan ook een bron van ziekte zijn door bijvoorbeeld langdurige blootstelling aan geluidsoverlast, luchtvervuiling, enzovoorts.

Uit de Nota gezondheid 2020-2024 van het Rijk volgt dat in 2024 gezondheid een vast onderdeel moet zijn van de belangenafweging in ruimtelijk beleid. Dat kan volgens de nota door:

  • beweging stimuleren door meer fietspaden aan te leggen, groen aan te leggen, speelplekken voor jong en oud
  • voldoende prikkels voor een gezonde leefstijl: rookvrije gebieden en gezond voedselaanbod
  • ontmoetingen vergemakkelijken: ontmoetingsplekken in openbare ruimte aanleggen, buurtmoestuinen, beweegvriendelijke groene zones
  • de mens centraal stellen bij stedelijke ontwikkelingen: aantrekkelijke omgeving voor wandelaars en fietsers, aanleg van bankjes, openbare toiletten, beweegtuinen, enzovoorts.

Inspiratie: ‘Naar een gezonde stad te voet‘ en website www.ruimtevoorlopen.nl.

Bedenk dat kleine ingrepen vaak al kunnen zorgen voor grote effecten! Hoe vaak komt het niet voor dat je als hardloper een drukke weg moet oversteken alvorens een park te bereiken. Een gemotiveerde wandelaar of hardloper gaat deze drempel wel nemen, de meeste mensen haken echter af. De gemeente kan al veel doen door de bestaande omgeving hierop te scannen. Welke drempels kunnen we nu al wegnemen om beweging te bevorderen bij mensen? Hekken weghalen, verlichting aanbrengen in parken, meer openbare toiletten, meer fiets- en wandelpaden.

%d bloggers liken dit: