Zoekgebieden RES niet overschrijden in omgevingsplan

Zoekgebieden RES niet overschrijden in omgevingsplan zoekgebieden RES

Bij het opstellen van omgevingsvisies krijgen gemeenten te maken met de Regionale Energiestrategie (RES). Op regionaal niveau zijn zoekgebieden aangewezen waarin onder bepaalde voorwaarden grote windturbines geplaatst mogen worden of windparken. In bepaalde locaties mogen weer zonnevelden gesitueerd worden. Deze zoekgebieden worden vervolgens vertaald naar het omgevingsplan. De zoekgebieden kunnen gemeentegrenzen overschrijden.

Op lokaal niveau komen allerlei initiatieven binnen bij gemeenten waarbij de koek verdeeld moet worden in deze gebieden. Energie is een onderwerp dat ook op politiek niveau gevoelig ligt. Behalve de idioot hoge tarieven van dit moment die we allemaal in onze portemonnee voelen, hebben grote windturbines ook grote gevolgen voor ons landschap. Dus ook vanuit de bevolking is er veel weerstand, ondanks dat veel mensen denk ik niet tegen de energietransitie zijn. Wel geldt NYMBY.

Een interessante uitspraak van de Afdeling van 23 maart 2022 laat zien dat het niet verstandig is af te wijken van de grenzen van zoekgebieden, zonder uitvoerig onderzoek. Of het nu om zoekgebieden gaat van de RES of andere zoekgebieden. Dit zal ook bij het opstellen van omgevingsplannen gaan spelen. De druk op het buitengebied vanwege de energietransitie is heel erg groot. In dit geval gaat het om de realisatie van een zonnepark van zo’n kleine 6 hectare voor 25 jaar.

Appellanten voeren in beroep aan dat het zonnepark wordt gesitueerd in een beekdallandschap met waarden. Volgens de gemeente valt maar een klein deel in het beekdallandschap en buiten het zoekgebied. Als er onderzoek plaatsvindt naar aanwezige natuur- en landschapswaarden in het gebied kan er volgens de gemeente in beginsel worden meegewerkt met een omgevingsvergunning.

De Afdeling zegt er het volgende over: “dat de strook in het beeklandschap, waar een deel van het zonnepark is voorzien, niet behoort tot het bestaande zoekgebied voor zonneparken. De strook is ook niet na de inventarisatie in 2018 alsnog aangewezen als en toegevoegd aan het zoekgebied voor zonneparken. Weliswaar is volgens het college door een ecoloog geconstateerd dat de betreffende strook niet de gebiedskenmerken heeft van een beekdallandschap, (…) maar daarvan is geen verslag of rapport opgesteld dat ten grondslag is gelegd aan het besluit tot vergunningverlening. Lees meer in r.o. 5.3.


Naar een omgevingsplan in 6 stappen!

Ben je RO-medewerker bij een gemeente en heb je weinig tijd voor het omgevingsplan? Het is belangrijk goed na te denken over een goede juridische structuur en samenhang. Besteed niet alles uit, maar denk zelf ook na over de consequenties van keuzes. Of over de praktische toepassing binnen de gemeente. Dat is niet eenvoudig, de gelaagdheid van een omgevingsplan is enorm. Wij hebben al meer dan een jaar voorwerk gedaan en hebben ons door alle milieulagen geworsteld, door alle verordeningen, rijksregelgeving en nagedacht over een goed juridisch basiscasco en een basisset regels. Dit heeft geleid tot het programma ‘naar een omgevingsplan in 6 stappen’. Bel 010 – 307 2273 voor meer informatie en de mogelijkheden

Sneller bouwen en meer participatie, een illusie!

sneller bouwen
Omgevingswet uitgeprint

Sneller bouwen en meer participatie, een illusie!

Rijksoverheid pakt regie terug bij woningbouw – Goed nieuws! De Rijksoverheid neemt eindelijk weer de regie bij een van de basisbehoeften van mensen: een dak boven het hoofd. De laatste jaren is de tendens: decentralisatie en vrijwel alle taken naar de gemeente. De Omgevingswet is hier nog een uitvloeisel van. Terwijl de Omgevingswet nog niet eens in werking is getreden, zien we nu weer terugtrekkende bewegingen. Op zich goed dat er weer regie komt vanuit de Rijksoverheid.

Volgens minister de Jonge is volkshuisvesting één van de prioriteiten van het nieuwe kabinet. In deze kabinetsperiode moeten er volgens de minister 100.000 woningen per jaar worden gebouwd, dus sneller bouwen. Met woorden als ‘sneller, actielijnen, strakker sturen, aanpakken en tempo’ ziet deze boodschap er flitsend en doortastend uit. Wie is daar nu op tegen? Helaas is de praktijk weerbarstiger. Je kunt de formele wettelijke procedures korter maken, maar aan de voorbereiding aan de voorkant bij bouwprojecten wordt het voor gemeenten en initiatiefnemers steeds lastiger. Er worden steeds meer eisen aan participatie gesteld door gemeenten en het wordt uitgebreider. Ook dit klinkt heel goed, mensen meer inspraak geven. Ook hier geldt: hoe kun je daar nu op tegen zijn? Er is niets op tegen, maar goede participatie neemt veel tijd in beslag. En ook kun je niet iedereen tevreden stellen. Het probleem is dat de Rijksoverheid allebei wil: meer participatie en sneller bouwen. Dat is een illusie.

Lawine aan onderzoeksverplichtingen – Daarnaast moeten er heel veel onderzoeken worden gedaan door initiatiefnemers: onderzoeken naar luchtkwaliteit, flora en fauna, geluid, stikstof, archeologie, enz. Dat neemt veel tijd in beslag. Nadat de onderzoeken zijn opgesteld moeten ze worden beoordeeld door omgevingsdiensten. Ook dit kost tijd, ga rustig uit van 6 weken. Vervolgens moeten initiatiefnemers de onderzoeken weer aanpassen vanwege opmerkingen van de omgevingsdienst, ook dit duurt eindeloos. De aangepaste onderzoeken moeten weer terug naar de omgevingsdienst ter beoordeling. Deze kampen ook nog met personeelstekorten waardoor het vaak langer duurt. Nu maar afwachten of ze goed zijn aangepast. Je bent zo 3 tot 6 maanden verder aan beoordeling.

Daarna gaan de formele procedures lopen. Ook hier geldt weer uitgebreide inspraak, mensen kunnen zienswijzen indienen. Als er veel reacties binnenkomen, kost het gemeenteambtenaren veel tijd om deze van een reactie te voorzien. Of onderzoeken moeten worden aangepast, vervolgens weer ter beoordeling naar omgevingsdienst, enz. Vervolgens de raadsvergadering. De meeste raadsvergaderingen zijn 1x per 6 weken, er gaat weer heel veel tijd overheen. Raadsleden die allerlei vragen stellen, ook hier weer mogelijkheden tot inspreken voor burgers. Tegen het raadsbesluit staat vervolgens beroep open bij de Raad van State. Ook dit kost weer heel veel tijd.

Kortom, roeptoeter als minister niet zo simpel dat het allemaal sneller moet. Als je dat wil, schaf dan bijvoorbeeld alle inspraak of participatie af of de onderzoeksverplichtingen. Dan gaat het wel een stuk sneller!

Toon gevoel in participatie!

Toon gevoel in participatie van ruimtelijke plannen!

Participatie bij ruimtelijke plannen is hot en staat volop in de belangstelling bij gemeenten. Participatie is ook moeilijk. Het lijkt een schaakspel vol belangen. Financiële belangen van projectontwikkelaars, politieke belangen en burgers die tegen een plan zijn of iets anders willen. Hoe organiseer je dat nu het beste? Het is lastig en complex. Wat voor de ene groep een voordeel is, kan voor de ander een last zijn. Wat wel belangrijk is heb ik gemerkt, is zo vroeg mogelijk met mensen om de tafel gaan zitten. Meestal gebeurt dat pas als de plannen al in een ver gevorderd stadium zitten met perfect uitziende plaatjes. Dat is te laat.

Stop met de Photoshop-terreur – Vrijwel alle visies, sfeerimpressies en plannen zitten vol met perfect uitziende landschappen en mensen, en zien er hetzelfde uit. Vreselijk! Het zijn koude en klinisch, perfect uitziende plaatjes en kaartjes. Totaal niet inspirerend. Het raakt mensen niet. Mensen emotioneel raken is volgens mij het belangrijkste bij participatietrajecten. Dat je als inwoner het gevoel krijgt dat de nieuwe buurt echt voor mensen is gemaakt, ook al ben je het er niet mee eens. Gevoel is steeds verder op de achtergrond geraakt en wordt overschaduwd door financiële en zakelijke belangen. Geld is zeker belangrijk om een plan uit te kunnen voeren, laat daar geen misverstand over bestaan, maar het plan moet voor mensen gemaakt worden. Toon als ontwerper eens ruwe schetsen, hoe is het plan ontstaan? Al schetsend en schurend komt iets tot stand. Ik wil ook de mislukkingen zien, geen perfectie. Helaas zien we altijd het eindresultaat: het perfect uitziende kille plaatje. Betekenisloos. Afwisseling in handgemaakte schetsen, tekeningen, maquettes, VR-ervaringen en Photoshop-afbeeldingen zou al winst zijn. Het moet deel uitmaken van een inspirerend verhaal over de omgeving. Dat kost veel tijd en moeite, maar levert meer op omdat het inspireert en mensen aan het denken zet. De kunst is mensen die sceptisch naar een inloopavond komen, in elk geval te raken met het verhaal van de locatie en aan het denken te zetten. Daar hoort ook imperfectie bij, al vinden we dat als beroepsbeoefenaars lastig.

Landschap is meer dan data – Een mooi initiatief en dimensie in aanpak voor ruimtelijke planvorming komt van Arita Baaijens. In een artikel in het tijdschrift Blauwe Kamer uit 2020 geeft ze aan dat vrijwel iedereen een gevoel heeft bij een plek. Ze heeft het ook over common ground en verbeeldingskracht: “In participatietrajecten wordt gesproken in het jargon van experts, gewerkt met kaarten die planners en ontwerpers op basis van kwalificeerbare data fabriceren. Maar het landschap is meer dan een optelsom van data en cijfers. Het is een verzameling van belevingen, ervaringen en herinneringen. Die subjectieve kant heeft in de meeste planprocessen het nakijken. (…) Laat beleidsmakers, ontwikkelaars, bewoners, burgemeesters of wie dan ook in het veld het gesprek voeren over waarnemingen en ervaringen. [einde citaat]”. 

Ingewikkeld en vaag? Ja, maar ruimtelijke planvorming is complex en het lijkt mij de moeite waard om het voortraject eens anders aan te pakken om bijvoorbeeld eens gezamenlijk de fiets te pakken. Een boeiend verhaal ter plaatse over de plek met uitleg over de plannen zou toch een mooi begin kunnen zijn in plaats van in een zaaltje. Meerdere keren met elkaar door de locatie lopen. Het vergt moed en kost veel tijd, maar levert denk ik op de lange termijn veel op: meer begrip voor elkaars standpunten, elkaars belangen en de uitvoering van het plan.

 

Hoofdroute Omgevingswet 2022 aangepast

Hoofdroute Omgevingswet 2022 aangepast hoofdroute Omgevingswet

Omdat de Omgevingswet later wordt ingevoerd – op 1 januari 2023 – is ook de Hoofdroute Omgevingswet 2022 aangepast. Volgens de brief van minister de Jonge van 24 februari 2022 ziet dat er in hoofdlijnen als volgt uit:

  • Op 1 april 2022 start de stabiliseringsperiode. Vanaf die datum worden er in principe geen nieuwe functionaliteiten meer doorgevoerd in het DSO-LV.
  • Vanaf 1 april 2022 wordt de gehele keten intensief getest door alle partijen. Mocht het tegenzitten dan dienen gemeenten rond 1 juli 2022 te kiezen voor de tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM). Die moeten uiteindelijke borgen dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt.

Lees meer in de brief en bekijk het schema.

Voor gemeenten is het belangrijk om een stevig juridisch casco omgevingsplan te maken. Volg dus niet klakkeloos het VNG-casco! Zoals de VNG zelf ook aangeeft is dit casco een hulpmiddel en kan het dienen als inspiratie. Nu er iets meer adempauze is, denk na over een juridisch samenhangend casco. Dat is de basis voor het omgevingsplan voor de gemeente. Het lijken open deuren te zijn, maar de praktijk is anders. De documenten over het omgevingsplan zijn vrijwel allemaal ingestoken vanuit het ICT-oogpunt. De ICT-professionals kijken anders naar een omgevingsplan dan juristen. De juridische wereld mag dan conservatief zijn, maar het is belangrijk dat de ICT ondersteunend is aan het juridische casco en niet andersom.

Feit blijft dat het omgevingsplan een juridisch instrument is waarmee de gemeente in de praktijk moet kunnen werken: gemeente moet kunnen handhaven, het rechtszekerheidsbeginsel is een belangrijk uitgangspunt dat verankerd moet worden in een omgevingsplan. Boterzachte doelen van de Omgevingswet in een omgevingsplan klinken voor de bühne goed, maar zijn in de praktijk niet te handhaven of te realiseren. Het omgevingsplan dient ook antwoorden te kunnen geven op basale vragen van burgers als ‘mag ik daar een woning bouwen, zo ja, hoe hoog?’. Bepalingen in een omgevingsplan dienen verder voldoende concreet te zijn. Een heldere set basisregels en casco vormen een start-omgevingsplan. Dit start-omgevingsplan kan later uitgebouwd worden.

Bel 010 – 307 2273 voor meer informatie. Wij ontzorgen gemeenten bij een start-omgevingsplan.

Inwerkingtreding Omgevingswet op 1 januari 2023

inwerkingtreding Omgevingswet
Omgevingswet uitgeprint

Inwerkingtreding Omgevingswet op 1 januari 2023

Eindelijk wat realisme bij het ministerie van VROM! En wat meer lucht voor gemeenten! De inwerkingtreding van de Omgevingswet schuift door naar 1 januari 2023, volgens een brief van 24 februari 2022. Minister de Jonge heeft het in brieven steeds over ‘een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet’. Dat is een rookgordijn voor ‘de boel werkt nog lang niet’. De motorkap van de Omgevingswet – het DSO-LV – is nog lang niet in orde en werkt niet. De Omgevingswet is een groot ICT-project, meer dan een wetgevingstraject.

Ook in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk wordt steeds meer gedigitaliseerd. Sinds de virus-uitbraak hebben we te maken met een soort van ‘crash-digitalisering’ die in sneltreinvaart op ons af is gekomen. Dit heeft veel effecten, op werkgelegenheid, de psyche van mensen en ons dagelijkse leven. Het belangrijkste doel moet wel zijn dat digitalisering ondersteunend moet zijn, het leven van mensen gemakkelijker moet maken en geen last mag zijn. De Omgevingswet is een soort van containerschip: is af en toe uit koers, lastig om bij te sturen en komt uiteindelijk op de plek van bestemming. Uiteindelijk weet niemand of 1 januari 2023 genoeg lucht geeft, maar voor nu in elk geval wel.

In een brief aan de Tweede kamer wordt een nieuwe planning aangegeven voor 2022.

Sneller bouwen? Schaf dan participatie af!

Sneller bouwen minister de Jonge? Schaf dan participatie af!

Het Rijk lijkt de regie weer te nemen in wonen en ruimtelijke ordening. Volgens een brief van 14 februari 2022 is volkshuisvesting een van de kernopdrachten van de overheid. Dit betekent het herwinnen van de publieke ruimte op het vrije spel der krachten, aldus de brief. Het is goed nieuws dat het Rijk zich weer actief gaat bemoeien met ruimtelijke ordening. Hoewel de Omgevingswet nog gebaseerd is op het tegendeel: het Rijk laat hier de teugels vieren (decentralisatie) en laat vrijwel alles aan de gemeente over, is er dus weer een tegenbeweging te bespeuren. Dat is goed nieuws!

Nederland is een klein land en het is noodzakelijk dat er ook op helicopterniveau gekeken wordt naar de ruimtelijke inrichting van een land. Dat kan niet op lokaal niveau en binnen de gemeentegrenzen. Op lokaal niveau spelen te veel persoonlijke belangen en het is lastig op dit schaalniveau het totaaloverzicht te behouden. Dat is wat anders voor het verlenen van vergunningen of voor lokale bedrijvigheid. Dat kan prima op gemeentelijk niveau, maar de ‘piketpalen’ van belangrijke onderwerpen moeten door het Rijk worden geslagen. Een hoofdkader waar eenieder binnen moet blijven. Daar binnen mag de gemeente op lokaal niveau opereren en is vrijheid van handelen nodig. Een overheid die slechts faciliteert in ruimtelijke ordening is bestuurlijk failliet. Daar hebben bewoners niets aan.

Sneller bouwen, minister de Jonge? Schaf dan de participatie af! – In maart 2022 wordt de Nationale Woon- en Bouwagenda gepresenteerd door de minister. Versnelling van bouwen is volgens de minister gewenst. Dat klinkt heel stoer en daadkrachtig, maar hoe gaat dat gebeuren in een land vol inspraak, participatie of hoe het ook mag heten? Onder de Omgevingswet moet er nog meer participatie plaatsvinden. Het onderwerp staat nu ook bovenaan de agenda van lokale bestuurders. De wettelijke procedures voor het bouwen mogen dan wel korter worden onder de Omgevingswet, maar als aan de voorkant meer aandacht moet worden besteed aan participatie en inspraak, dan is er geen sprake van versnelling. Integendeel.

Participatie bij een bouwproject kost heel veel tijd en zeer veel geld: mensen informeren, inspraakavonden, inloopmiddagen, een participatiespel via Ipads, ambtenaren die behalve mondeling, ook weer schriftelijk moeten reageren, verslaglegging, inspreken bij raadsvergaderingen, etc. Eindeloos kan dit doorgaan, en nog doen gemeenten en initiatiefnemers het niet goed. Er zijn zelfs wethouders die participatie willen bij vrijwel alle bouwwerken. Ja, die bestaan echt. Qua stemmen kan een lokale bestuurder hiermee scoren. Alle initiatiefnemers moeten nu zelf inspraak organiseren en aan kunnen tonen dat die goed is verlopen. Dat kost heel veel tijd. Dus minister de Jonge: vertel eens het eerlijke verhaal en ga niet verbloemd zeggen dat die gemeenten het weer helemaal verkeerd doen! De bouwpraktijk, ruimtelijke ordening en menselijk gedrag zijn zeer complex en weerbarstig. Sneller bouwen is niet simpel. Dan laat ik de opgaven voor de energietransitie en stikstof nog buiten beschouwing…

Omgevingswet probleemanalyse

Omgevingswet probleemanalyseomgevingswet probleemanalyse

De Omgevingswet is veel meer een ICT-project dan een wetgevingsproject. Het is lastig om het ICT-gedeelte voor elkaar te krijgen. Hoewel het uiteindelijke doel er mooi uitziet, is de weg er naar toe vol met kuilen, wegopbrekingen en omwegen. In een tussentijdse quickscan van KOOP worden duidelijke conclusies getrokken:

  • de beoogde inwerkingtreding van 1 juli 2022 wordt niet gehaald
  • het ontbreekt aan een gedeeld totaaloverzicht
  • eigenaarschap is versnipperd: wie is eindverantwoordelijke?
  • meerdere keren opnieuw bouwen van standaarden en software
  • vertrouwen tussen partijen is niet goed
  • enzovoorts.

Verschillende werelden – Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het grote probleem is dat er vanuit verschillende werelden wordt gekeken naar het project Omgevingswet. Grofweg vanuit een juridische bril en vanuit een ICT-bril. Daarnaast bestaat er ook nog de weerbarstige gemeentelijke praktijk van alledag. Neem alleen al het taalgebruik. De ICT-taal van programmeurs is zwart/wit. Woorden als ‘in beginsel’ bestaan niet in ICT-taal. Het is ja of nee. De gemeentelijke praktijk is weerbarstig en vol grijstinten en is lastig te vatten in coderingstaal. De gewenste vertalingen van juridisch taalgebruik in Jip-en-Janneke-taal zijn bijna onmogelijk uit te voeren. Ook vanuit de politiek wordt het tijd om eens toe te geven – in alle geledingen – dat de dagelijkse realiteit complex is en dat niet alles te vatten is in regels. Het samenvoegen van vele wetten in de Omgevingswet is niet simpel. Het marketingverhaal van het ministerie is dat het allemaal veel simpeler wordt. Dat is gewoon niet waar. Het wordt pas simpeler als er regels worden afgeschaft en dat is in de praktijk lastig. Ook leven we in een maatschappij waarin we alles willen regelen en vastleggen. We vinden het doodeng om het aan mensen over te laten. Met name vanuit de overheid is een extreme controledrift gaande: check, check doublecheck. Niets mag aan het toeval overgelaten worden. Modellen die zogenaamd de werkelijkheid weergeven. Dit is een illusie waar veel mensen in geloven. Wat zou er gebeuren als we mensen meer vertrouwen en meer loslaten? Het lijkt mij een mooi experiment!

Omgevingswet uitgesteld

Omgevingswet uitgesteldomgevingswet uitgesteld

De Omgevingswet is een groot ICT-project – In een brief van 1 februari 2022 kondigt minister de Jonge aan dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Wanneer de wet in werking treedt is nog niet bekend. Hopelijk wordt dit 1 januari 2023. Voor ons is het uitstel geen verrassing want er is al langer bekend dat de ‘motorkap’ van de Omgevingswet, het DSO-LV, nog lang niet klaar is. Dit laatste wordt vaak ontkend en verbloemd door het ministerie. De Omgevingswet is eigenlijk een groot ICT-project en is vooral ingestoken vanuit een digitaliseringsgedachte. Is dat erg? Nee, niet perse. De digitalisering rukt steeds verder op in alle geledingen van de maatschappij en biedt ook mooie hulpmiddelen. Het is echter wel belangrijk om steeds af te vragen: wordt de mens er beter van? Ik vind dat digitalisering in dienst van de mens moet staan. Het moet de mens gemak opleveren en het leven of werk gemakkelijker maken.

Te vaak is het verhaal dat digitalisering altijd vooruitgang is. De vraag is of dat zo is. Digitalisering kan ook tot ontmenselijking leiden en tot illusies. Het huidige heilige geloof in groene vinkjes van QR-codes in apps leidt tot de ongenuanceerde indeling gezond/niet gezond. Dit is een illusie. De realiteit is complex en menselijk gedrag is ook complex. Ook virussen leiden een eigen complex leven en trekken zich niets aan van QR-codes of apps. Wat heeft dit met de Omgevingswet te maken? Nou, ook bij de Omgevingswet is de belofte dat het tot verbetering leidt. Eindelijk integrale afweging van belangen en gemak voor de eindgebruiker. Ook de ruimtelijke ordening in Nederland is complex en genuanceerd. We wonen met veel mensen op een kleine postzegel waarin we van alles willen. Voor de gemeente is het ontzettend moeilijk om het goed te doen en keuzes te maken. Een weigering van een vergunning is voor de één een opluchting en voor de aanvrager een gruwel. Er spelen heel veel belangen in de ruimtelijke ordening. Financiële belangen, sociale belangen, milieubelangen, etc. Dat lost de Omgevingswet niet op. Ik denk dat we eens moeten erkennen dat de realiteit complex is en dat het leven ook niet maakbaar is. Ontmenselijking leidt tot verharding en sociale armoede. In wiens belang is dat?

Omgevingsplan opstellen? Durf fouten te maken!

Omgevingsplan opstellen? Durf fouten te maken!omgevingsplan opstellen

Een mooi artikel op pagina 49 uit het jaarboek 2021 van de Blauwe Kamer laat zien dat ook in de wereld van de ontwerpers de angst om fouten te maken erin is geslopen. In het artikel ‘De onmisbare handschets’ staat onder meer het volgende: “Ontwerpen is een onzeker proces dat bestaat uit eindeloos zoeken en uitproberen. Het lijkt erop dat we die onzekerheid niet meer durven tonen.”. Ik vind de laatste jaren dat veel stedenbouwkundige ontwerpen en afbeeldingen erg op elkaar lijken. Dat komt omdat stedenbouwkundige bureaus en ontwerpers vrijwel allemaal dezelfde tekenprogramma’s gebruiken, zoals Photoshop. Ik vind dat erg jammer. De plaatjes zijn erg saai. Waar is het stempel van de ontwerper? Het artikel gaat mooi in op de zintuiglijke ervaring van met de hand tekenen. Digitale tekenprogramma’s of apps zijn uitstekende hulpmiddelen, maar hebben ook nadelen: allemaal dezelfde bomen, blije mensen en gebouwen uit dezelfde beeldbank op afbeeldingen. Er zit geen bezieling in. Het aangehaalde artikel uit de Blauwe Kamer gaat hier op in en ik vind het zeer herkenbaar. Het geldt namelijk niet alleen voor ontwerpers, maar ook voor juristen, planologen en beleidsmedewerkers bij de overheid en adviesbureaus.

Wat heeft dit met het omgevingsplan te maken? Nou, dat iedereen uit onzekerheid dezelfde handreikingen volgt. Ook het proces van de totstandkoming van een omgevingsplan is een pad van onzekerheid, uitproberen en van vallen en opstaan. Het valt me de laatste jaren op dat veel mensen bang zijn om fouten te maken. Niemand heeft ooit gewerkt met de instrumenten uit de Omgevingswet. Het is voor iedereen nieuw, laat je dus niet overrompelen door handreikingen en experts die suggereren het allemaal te weten. Dat is niet zo. Durf dus los te komen van het narratief van de aangereikte voorbeelden. De handreikingen die in omloop zijn of voorbeelden van experts kunnen prima functioneren als inspiratiebron of als hulpmiddel bij de start van het proces van de totstandkoming van een omgevingsplan. Maar durf er van los te komen en probeer ook iets anders uit als dat je beter lijkt. Experimenteren en fouten maken staan voor vooruitgang! Controle en angst voor fouten bevriezen ontwikkeling en vooruitgang. We leven op dit moment in een tijd waarin controle, veiligheid en beheersing dominant zijn. In alle opzichten. Je hoort de hele dag niets anders. Het is buiten onze muren of bubbel heel eng, we moeten volgens de rijksoverheid de hele dag bang zijn, achter een scherm zitten of op onze hoede zijn als we buiten komen. Ik chargeer een beetje, maar ik vind deze tendens zo jammer. Controle over alles willen hebben is een illusie. Hoewel het heel menselijk is om fouten te willen voorkomen, zorgt het ook voor angst en houdt het innovatie tegen. Fouten maken hoort bij innovatie en iets nieuws proberen. Het is vallen en opstaan en leren van fouten. Het vraagt lef en doorzettingsvermogen. En het mooie is: je werk wordt er een stuk leuker van!


Heb je geen tijd om een omgevingsplan op te stellen? Zie je op tegen het vele werk? Ben je benieuwd hoe wij het aanpakken? We helpen je graag op weg. Bel 010 – 307 2273 voor meer informatie of vul onderstaand formulier in.

Wet kwaliteitsborging bouwen uitgesteld tot na 1 juli 2022?

Wet kwaliteitsborging bouwen uitgesteld tot na 1 juli 2022?

In een brief van 16 december 2021 informeert het Ministerie van BZK over de haalbaarheid over de Wet kwaliteitsboring voor het bouwen (Wkb). Het advies van alle betrokken partijen in de monitoringsgroep is volgens de brief om nog niet het definitieve besluit te nemen voor inwerkingtreding op 1 juli 2022. Aangegeven wordt dat dit in maart 2022 zal plaatsvinden.  Daarnaast wordt het volgende aangegeven dat belangrijk is voor de uitvoeringspraktijk:

Met de VNG deel ik de mening dat de bouw- en sloopveiligheid in de Omgevingswet en de daaronder hangende besluiten nog niet helemaal goed is geregeld. (…) Met het opknippen van de bouwvergunning in een vergunning met het oog op technische bouwkwaliteit en een vergunning met het oog op de regels uit het omgevingsplan, is ook dit onderwerp deels geregeld in het Bouwbesluit leefomgeving (Bbl) waarbij het voornamelijk gaat om regels met het oogmerk veiligheid en gezondheid en daarmee samenhangende hinderaspecten en deels geregeld in de zogenoemde Bruidsschat van het omgevingsplan waar ook hinderaspecten en het voorkomen van schade bij belendende gebouwen worden geregeld (artikel 22.6 Bruidsschat). Bij nader inzien blijkt het voor een goede naleving en handhaving nadelig om deze onderwerpen uit elkaar te trekken en deels in het omgevingsplan en deels in het Bbl te regelen. (…) Verder is vastgesteld dat de figuur van een vergunning niet het meest geschikte instrument is voor een goede naleving en handhaving van de bouw- en sloopveiligheidsregels. (…)

Gelet op het bovenstaande ben ik voornemens zo spoedig mogelijk de volgende verbeteringen door te voeren: 

  • De regels voor bouw- en sloopveiligheid samenbrengen op één plaats in het Bbl. (…).” Lees meer in de brief.

Noot MH: waarschijnlijk wordt de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld tot 1 na 1 juli 2022. In maart 2022 zal hierover nader worden bericht door het Ministerie.