Het rechtszekerheidsbeginsel is één van de belangrijkste beginselen uit het omgevingsrecht. Het beschermt de belangen van burgers en bedrijven. Je moet kunnen vertrouwen op de rechtsgevolgen van een besluit. Heel belangrijk is om bij het opstellen van een omgevingsplan hier aan te denken en niet te strooien met te veel open normen en vage begrippen in regels die op allerlei manieren uitgelegd kunnen worden. De praktijk kan er niet mee uit de voeten! Helaas staat de Omgevingswet er vol mee.

Probeer als gemeente regels te maken die ondubbelzinnig kunnen worden uitgelegd. Een voorbeeld komt voor in een uitspraak van de Raad van State van 11 mei 2022, no. 202101318/1/R3. In dit geval is het besluit een omgevingsvergunning voor het bouwen van een sleufsilo. Dit besluit is genomen in afwijking van het geldende bestemmingsplan voor het bouwen buiten het bouwvlak. De Afdeling overweegt:

Naar het oordeel van de Afdeling heeft de rechtbank ten onrechte deze bepaling niet letterlijk uitgelegd, maar daaraan een redelijke uitleg gegeven, nu deze bepaling op zichzelf bezien duidelijk is. Uit de bewoordingen van het planvoorschrift volgt immers ondubbelzinnig dat de toegestane oppervlakte van de betreffende sleufsilo in zijn geheel ten hoogste 300 m² mag bedragen. Die maximumoppervlakte geldt voor het deel binnen en het deel gelegen buiten het bouwperceel tezamen. Dat het de kennelijke bedoeling van de wetgever zou zijn geweest om een uitzonderingsregeling in het plan neer te leggen die bepaalt dat de maximaal toegestane oppervlakte (…) alleen geldt voor het deel van de sleufsilo dat buiten het bouwperceel is gelegen, doet hier niet aan af. Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling (…) zijn de op de verbeelding aangegeven bestemming en de daarbij behorende regels bepalend voor het antwoord op de vraag of een bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. Wanneer een voorschrift duidelijk is dient dit letterlijk te worden uitgelegd, omdat de rechtszekerheid vereist dat van wat in een bestemmingsplan is bepaald kan worden uitgegaan (…)”.   


In 6 stappen een start-omgevingsplan.              Maak een vliegende start in 2023!

  • Je bespaart veel tijd, alle voorwerk wordt door ons gedaan.
  • Op maat gesneden start-omgevingsplan voor de gemeente, afgeleverd in gemeentelijke software.
  • Kennisinvestering voor RO-medewerkers, zoals juristen en planologen.
  • Via ons platform 24/7 toegang tot alle informatie en onderbouwing over de opbouw van het omgevingsplan.

Bel 010 – 307 2273 of mail naar marian@omgevingsplanonline.nl