Postzegel omgevingsplan en partiële herziening omgevingsplan is mogelijk onder de Omgevingswet

Vanuit het Rijk wordt gecommuniceerd dat er onder de werking van de Omgevingswet (Ow) één omgevingsplan is over de gehele gemeente. Op zich is dat juist, maar dat wil niet zeggen dat het omgevingsplan op onderdelen niet herzien kan worden. In de memorie van toelichting van de Ow op pagina 89 is daarover het volgende opgenomen:

(…) Integratie leidt niet tot verlies aan flexibiliteit. Om te voorkomen dat het omgevingsplan of de verordeningen een log en star instrument worden, kan de gemeente bijvoorbeeld per locatie verschillende regels vaststellen, net als bij het bestaande bestemmingsplan. Ook kan per regel het plangebied voor die regel worden bepaald. In de terminologie van het wetsvoorstel gaat het dan om het beperken van de werkingsfeer van een regel tot een locatie die met een geometrische plaatsbepaling is aangegeven. De volledige digitale opzet van het omgevingsplan, dat steeds in de actuele geconsolideerde versie te raadplegen is, maakt het heel eenvoudig om op deze manier regels op maat af te stemmen per locatie en uitsluitend voor die locatie te laten gelden. Het blijft dus hiermee mogelijk dat de gemeenteraad in één keer de regels wijzigt die in bepaald gebied van toepassing zijn. Een omgevingsplan kan dus partieel worden gewijzigd voor een deelgebied. Het is echter ook denkbaar dat een partiële herziening betrekking heeft op de regels die over een bepaald onderwerp voor het hele grondgebied van de gemeente zijn gesteld. (…)”. Lees meer in de kamerstukken (MvT) over de Ow (TK, 2013-2014, 33 962, nr. 3).

Neem de moeite in kamerstukken te kijken als u het niet goed weet. Het kost enige moeite en tijd, maar het is beter dan klakkeloos adviezen aan te nemen. Er zijn veel goedbedoelde handreikingen in omloop die van alles beweren zonder verwijzingen naar bronnen. Het zijn vaak meningen en copy paste teksten. Is dat erg? Meningen zijn niet erg, copy paste gedrag wel. Besef dat niemand nog met de Ow heeft gewerkt, het is voor iedereen nieuw! Dat geldt ook voor cursussen die worden aangeboden: ‘5 tips of manieren om….’, enzovoorts. Ook hier geldt: leer van andere meningen en werkwijzen, maar niemand weet nog hoe het uitpakt of gaat werken. De enige manier om er echt achter te komen is er zelf mee bezig zijn: fouten durven maken, opnieuw proberen, testen, weer fouten maken en samen beter worden! Voor de juristen onder ons: laat het perfectionisme los en ga aan de slag met regels, teken eens op papier werkingsgebieden en durf te oefenen!