Biomassa verbieden? Over biomassa wordt veel geroepen en geschreven in de media. Biomassa als energiebron is een hot item, ook in de politiek. In de EU-richtlijn 2009/28/EG wordt biomassa genoemd als een hernieuwbare energiebron. Leden van Groen Links vragen zich af of op gemeentelijk niveau vergunningplichten in het leven kunnen worden geroepen via het omgevingsplan. Staatssecretaris Heijnen beantwoordt een aantal vragen in een brief van 21 februari 2022.

Volgens de staatssecretaris is de VNG bezig om de Staalkaart Energietransitie te actualiseren. Hierin worden ook de biomassa gestookte ketels als onderwerp meegenomen. Het gaat bijvoorbeeld om het opnemen van een vergunningplicht voor biomassa gestookte ketels of installaties.

Volgens de brief onderschrijft het nieuwe kabinet dat lage temperatuurswarmte uit houtige biogrondstoffen een laagwaardige toepassing is die zo snel mogelijk afgebouwd moet worden. De staatssecretaris geeft aan dat gemeenten een vergunningplicht kunnen opnemen in het omgevingsplan: “Maar gemeenten kunnen ook locaties rondom woonwijken uitsluiten voor biomassacentrales of geschikte locaties aanwijzen. Het wijzigen van een omgevingsplan verloopt via de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Hierbij is er op verschillende momenten inspraak mogelijk. Ten eerste geeft de gemeente kennis van het voornemen om het omgevingsplan te wijzigen. In deze kennisgeving staat onder andere hoe de gemeenteraad burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding gaat betrekken. Vervolgens kunnen er zienswijzen worden ingebracht op het ontwerp-omgevingsplan dat ter inzage wordt gelegd. Daarna is op het besluit beroep mogelijk.” (biomassa verbieden)

Nog afgezien van de juridische implicaties moet een gemeente zich eerst afvragen welke keuzes belangrijk zijn in het kader van de energietransitie. Waar wil de gemeente op inzetten? We zitten in een tijd waar ontwikkelingen hard gaan, er kunnen ook weer nieuwe schonere bronnen van energie bijkomen die we nu nog niet kennen. Het is voor een gemeente niet gemakkelijk om keuzes te maken. Bestaan er volledig schone vormen van energie? Zo ja, kunnen deze aan de vraag aan energie voldoen? De hele maatschappij vraagt energie, in alle vormen. Terug dus naar de basis, beleid opstellen voor energietransitie en dan pas afvragen of er ook regels nodig zijn om in het omgevingsplan over dit onderwerp op te nemen. Deze eerste stap is al moeilijk genoeg!